Gram fair – zatrudniam fair

 • 6 czerwca 2019
 • Autor: PFP

Pracując na co dzień z przedsiębiorcami, obserwujemy, iż zwiększa się ich wiedza na temat roli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Kapitału Ludzkiego w strategicznym zarządzaniu firmą. Coraz więcej z nich zdaje sobie sprawę z tego, iż o wynikach finansowych przedsiębiorstwa decyduje nie tylko kapitał czy zaawansowane technologie, ale przede wszystkim właściwie przygotowany, ukierunkowany i usatysfakcjonowany zespół pracowników. Wielu pracodawców podkreśla jednak fakt, że stworzenie takiego zespołu wymaga dużych nakładów pracy ze strony kierownictwa firmy, zarówno w sferze formalnych uregulowań, jak i działań nieformalnych. Głos ten jest szczególnie słyszalny ze strony przedsiębiorstw z sektora MŚP. Jaki jest tego powód i jakie mechanizmy sprawdzą się w budowaniu zespołu w małej lub średniej firmie? Na to pytanie odpowiadamy w dalszej części artykułu.

MŚP to sektor przedsiębiorstw, wśród których zdecydowaną większość prędzej czy później czeka kryzys organizacyjno-zarządczy. Co ciekawe, początek kryzysu organizacyjnego przypada zazwyczaj na czas, w którym firma wzmacnia swą pozycję konkurencyjną, rozrasta się, zatrudnia nowych pracowników i realizuje coraz więcej zleceń. Zdawałoby się, że jest to stan idealny, z którego wszyscy powinni być zadowoleni. W większości przypadków jest to jednak moment pierwszego kryzysu organizacyjnego, gdyż właśnie wtedy budowanie pozytywnych relacji schodzi na drugi plan, a zaczyna liczyć się głównie efektywność i szybkość wykonywanych prac. Jest to moment, w którym Lider/Szef/Właściciel nie może już pozwolić sobie na codzienne rozmowy z pracownikami, przez co coraz więcej mu umyka i coraz częściej nie ma czasu na rozwiązywanie kryzysów w swoim zespole. Bo to, że do kryzys w zespole pracowników dojdzie, jest pewne. Pytanie tylko kiedy i czy zostanie on rozwiązany w sposób efektywny. Należy pamiętać, że w każdej organizacji oprócz zależności formalnych istnieją też więzi nieformalne, które niezwykle trudno jest kontrolować. Więzi te są w pewnym stopniu wypadkową relacji, jakie układamy sobie na płaszczyźnie naszych kontaktów formalnych, szczególnie w zakresie budowy kultury organizacyjnej firmy. Kiedy jednak nie ma systemów formalnych pozwalających na szybkie i bezkonfliktowe podejmowanie decyzji zarządczych, a sfera nieformalna zaczyna zanikać, pojawia się kryzys. Dlatego budując zespół należałoby rozpocząć od budowy systemów i procesów wspierających tzw. „dobre formalne zarządzanie”.

Ponadto, małe i średnie firmy w większości powstają z pasji i zaangażowania ich właścicieli. To ich „złoty pomysł” czy „życiowa krwawica”. To koncepcje, które zostały rozwinięte przez ich inicjatora i jego utalentowany zespół. Także tu występuje kryzys zarządczy związany z rozrostem struktur firmy, bo w pewnym momencie okazuje się, że idee, pomysły i koncepcje istnieją tylko w głowie Szefa/Lidera/Właściciela, a on w natłoku spraw, nie ma już czasu na to, by przekazywać je swoim pracownikom, co rodzi frustrację, zniechęcenie, niezrozumienie celu działania i wiele innych sytuacji niszczących firmę od środka. Także w tym przypadku kluczowe staje się zarządzanie strategiczne oparte o formalne procesy zarządcze.

Tworzenie tych procesów obejmować powinno:

 • spisanie zasad i wartości biznesowych, jakimi chcemy kierować się w budowaniu swojej firmy;
 • spisanie jej celów krótko i długookresowych;
 • wyznaczenie kierunków działania,
 • stworzenie przejrzystych metod rekrutacji oraz możliwości ciągłego rozwoju zawodowego pracowników,
 • opracowanie obiektywnego systemu oceniania pracy poszczególnych pracowników,
 • zbudowanie sprawiedliwego systemu motywacyjnego, który rozróżnia i wartościuje wszystkich pracowników w zależności od nakładów ich pracy i indywidualnych osiągnięć, a także
 • ustalenie etycznych standardów rozstawania się z pracownikami.

Dlaczego akurat te procesy? Bo stanowią one trzon strategicznego zarządzania wewnątrz firmy. Dzięki uregulowaniu tych podstawowych zależności, pracodawca jest w stanie w każdej chwili odwołać się do konkretnych, wypracowanych wcześniej, procedur, standardów czy procesów, dzięki czemu czas dochodzenia do efektywnych rozwiązań jest znacznie krótszy i wymaga znacznie mniej nakładu pracy.

Często docierają do nas sygnały od przedsiębiorców, iż ze względu na nadmiar obowiązków, nie są w stanie poświęcić należytej uwagi budowaniu relacji pracodawca-pracownik, a standardy istniejące na rynku wymagają ogromnych nakładów finansów, pracy i czasu. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, stworzyliśmy standard „Zatrudnienie Fair Play”, czyli zestaw zaleceń i rekomendacji, dzięki któremu pracodawca może samodzielnie lub korzystając z pomocy doświadczonego doradcy w sposób kompleksowy uregulować relacje z pracownikami.

Celem standardu jest samoregulacja środowiska przedsiębiorców poprzez wdrażanie sprawdzonych w gospodarce rozwiązań, zgodnych z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Stanowi narzędzie do budowy nowoczesnych strategii rozwoju kapitału ludzkiego, uwzględniających zasady „równych szans”, oraz jest pomocny w podnoszeniu konkurencyjności firmy i poprawie jej kultury organizacyjnej. To, co tworzy przewagę standardu „Zatrudnienie Fair Play”, to jego wszechstronność i intuicyjne przejścia pomiędzy poszczególnymi procesami zarządczymi.

Standard obejmuje wszystkie najważniejsze procesy zachodzące w przedsiębiorstwach w zakresie kultury zatrudnienia oraz kultury organizacji, tj:

 • opracowanie misji firmy;
 • planowanie strategiczne;
 • opracowanie i wdrożenie systemu wartości biznesowych i etycznych wspierającego realizację strategii;
 • strategiczne planowanie rozwoju zasobów ludzkich;
 • operacyjne planowanie zatrudnienia;
 • rekrutacja pracowników;
 • adaptacja zawodowa pracowników;
 • Rozwój Zasobów Ludzkich;
 • ocenianie pracowników;
 • zarządzanie wynagrodzeniami;
 • motywowanie pracowników;
 • włączanie pracowników do uczestnictwa w zarządzaniu firmą;
 • rozwiązywanie konfliktów;
 • odchodzenie pracowników z firmy;
 • ocena jakości zarządzania zasobami ludzkimi.

Co ważne, każda firma może skorzystać z wiedzy i wieloletniego doświadczenia ekspertów Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym – organizatora programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” – i uzyskać wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu standardu. Świadczą oni doradztwo w zakresie diagnozowania sytuacji w firmie, opracowania planu jej rozwoju, zarządzania zasobami ludzkimi, a także opracowania konkretnych projektów i narzędzi oraz wsparcia w ich wdrażaniu. Szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej www.praca.fairplay.pl.

Powiązane wpisy

Skontaktuj się z naszym ekspertem
i poznaj szczegóły uczestnictwa w programie!

  Imię i nazwisko *
  Adres e-mail *
  Numer telefonu

  * Pola oznaczone gwiązdką są obowiązkowe.

  Instytucje wspierające
  Organizator i partnerzy

  Organizator Programu:
  Program afiliowany przy KIG:
  Patronat Honorowy nad Galą 26. edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play

  Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.